Wettelijke bepalingen

 

 

Definities

 • Site-editor: eigenaar en / of bedrijf dat de online software heeft geïmplementeerd.
 • Director of Publication: Eindgebruiker van de online software (de eigenaar of manager van de entiteit gepresenteerd door de online software).
 • Site Operator: Eindgebruiker van de online software (de eigenaar of manager van de entiteit gepresenteerd door de online software).
 • De site: Resultaat van het gebruik van de online software.
 • Webmaster: technisch manager van de online software bij de uitgever van de site en / of bij de eindgebruiker van de online software.
 • Gebruiker van de site: internetgebruiker die verbinding maakt via internet en / of consultant, met behulp van ... de online software.
 • Hosting: dedicated serverruimte verbonden met internet en de site beschikbaar en online bruikbaar.
 • Online Software: Software geproduceerd en / of geïmplementeerd namens de eigenaar en / of manager van de gepresenteerde entiteit.

 

Juridische kennisgeving:

 • Uitgeversdirecteur:
  • Benaming : Camping du Parc de Fierbois
  • Projectleider : Régis de Lussac
  • Adres : Parc de Fierbois – 37800 Ste Catherine de Fierbois
  • Telefoon. : 02 47 65 43 35
  • E-mail : contact@fierbois.com
  • RCS : 21-10-1987
  • SIREN : 342 154 390
 • Consulting, Grafisch ontwerp, Ontwikkeling: youneed web agency | digital agency (Orléans)
 • Hosting : OVH

 

Mediator van consumptie

Op grond van artikel L 612-1 van de Code, een cliënt camping heeft het recht om kosteloos te gebruiken om de consument te mediator voor de minnelijke beslechting van een geschil die zich verzetten tegen de exploitant van het veld.

De coördinaten van mediator verbruik dat de klant kan komen, zijn:

 

MEDICYS – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS

01 49 70 15 93

www.medicys.fr – contact@medicys.fr

 

 

Intellectuele eigendom en auteursrecht ©

De hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische documenten. Geen enkele component van deze Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geladen, verkeerd voorgesteld, overgedragen of gedistribueerd op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, gedeeltelijk of geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Uitgever en uitgever van de site, behalve voor strikt gebruik voor de behoeften van de pers en / of privégebruik en met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten. Met betrekking tot privégebruik zijn alleen kopiëren en verzenden voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik toegestaan. Bovendien moet elk exemplaar of geautoriseerd gebruik van alle of een deel van de inhoud van deze site op welke manier dan ook worden gedaan zonder enige wijziging, wijziging of wijziging, en de volgende verklaring opnemen "COPYRIGHT UNA-ALL RIGHTS GERESERVEERD ", leesbaar geschreven. Anders behoudt de uitgever en / of de uitgever van de Site zich het recht voor om elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten na te streven.

 

Linkbeleid:

Creëren van links naar de website

Het is geautoriseerd om een ​​hypertextlink te maken die naar de startpagina van de Site verwijst, op voorwaarde dat de site waarnaar de linkpunten in een ander browservenster worden geopend. Het is verboden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de Site, om een ​​deep link naar de inhoud van de Site te maken, anders dan de startpagina. De gebruikte informatie moet alleen voor persoonlijk gebruik zijn; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Belangrijk! Deze machtiging is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden die controversieel, pornografisch, xenofoob is of die in grotere mate de gevoeligheid van het grootste aantal en de beste moraal kan beïnvloeden. Voor ander gebruik, raadpleeg de uitgever van de site. Bovendien, wat betreft de externe sites die hyperlinks naar deze Site kunnen bevatten, kan in ieder geval noch de uitgever noch de publicatiemanager aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van dergelijke sites, noch onderzoeken , controle en goedkeuren of verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere items beschikbaar op of via deze sites.

 

Links naar andere sites

De verantwoordelijkheid van de uitgever en de publicatiedirecteur van de Site kan niet worden aangewend onder een site van derden waartoe u via deze Site toegang zou hebben. We hebben geen middelen om de inhoud van deze sites van derden te controleren, die hoe dan ook volledig onafhankelijk blijven. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen deze Site en een site van een derde partij niet dat wij op enigerlei wijze de inhoud van deze site en a fortiori het gebruik dat zou kunnen worden gemaakt goedkeuren. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw computerapparatuur en de Site worden besmet door onder andere een of meer "virussen", "Trojaanse paarden", "wormen", "spyware" of andere Digitale "parasieten".

 

Nominatieve, niet-nominatieve informatie, andere informatie en bescherming van persoonsgegevens

Algemene principes

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld op deze site zonder uw medeweten. Er wordt geen persoonlijke informatie overgedragen aan niet-partner-derden en / of niet geëtiketteerd door de uitgever of publicatiedirecteur van de site. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn nodig om uw verzoeken te behandelen in de beste omstandigheden van kwaliteit en snelheid. In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die u aanbelangen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar het verzoek in te dienen via een van de manieren om contact met ons op te nemen op de startpagina van deze site (postadres, telefoon, fax, enz.) En in het bijzonder via het formulier contact via e-mail gekoppeld aan deze website.

 

In overeenstemming met de nieuwe Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, willen we duidelijk onze behandeling van persoonlijke gegevens toelichten. Deze worden verzameld via reserveringsverzoeken binnen onze vestiging. Alle gegevens met betrekking tot de voornaam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers aan het verblijf worden bewaard voor statistische doeleinden, maar ook voor doeleinden van online adverteren (retargeting) en in het campagnekader voor de nieuwsbrief. Hetzelfde geldt voor de gegevens die tijdens een contact via formulier worden verzonden. Deze gegevens worden opgeslagen in onze database en de kenmerken van de gereserveerde verblijven worden van jaar tot jaar gearchiveerd.

 

Castel Camping Parc de Fierbois wordt verklaard aan de CNIL onder het nummer 1857504

 

Uitgangspunten voor de werking van de communicatiemiddelen van de site

"Nieuwsbrief" -functie

De e-mailadressen die zijn geregistreerd als onderdeel van deze functie worden uitsluitend opgeslagen voor verzending door de exploitant en / of de uitgever van deze site van informatie van verschillende aard aan natuurlijke of rechtspersonen die zich hebben geregistreerd bij deze betekent naar de mailinglijst van deze site.

 

Formulieren ("Bestelling", "Contact", "Offerte", "Gratis terugbellen", "Contact", etc.)

De informatie en e-mailadressen verzameld als onderdeel van deze functie worden niet overgedragen of doorgegeven aan derden en dienen alleen om uw verzoeken met een maximale servicekwaliteit te verwerken.

 

Berichtensystemen

E-mailadressen die via e-mail worden verzameld, worden niet aan derden toegewezen of overgedragen. We zullen geen persoonlijke gegevens over u aan derden bekendmaken die u mogelijk via e-mail meedeelt die aan deze site is gehecht. Alle verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om zo efficiënt mogelijk op u te reageren. Bovendien is deze site niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te ontvangen. Dientengevolge en met uitzondering van de hierboven genoemde persoonsgegevens, ongeacht de vorm van informatie die u ons door middel van berichtgeving zult meedelen, zullen deze op geen enkele manier als vertrouwelijk worden behandeld. Bijgevolg geeft hun loutere overdracht door u ons het recht deze te gebruiken, reproduceren, verspreiden, wijzigen of verzenden met het doel uw verzoek te verwerken.

 

Aard van de informatie op deze site en beperking van aansprakelijkheid

De uitgever van de Site en / of de publiciteitsbeheerder van de Site spant zich naar best vermogen in voor de juistheid en actualisering van alle informatie die wordt aangeboden en / of verspreid via de Site, die zij behouden zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud te corrigeren. De uitgever en de uitgever van deze site kunnen echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid, bijwerking of volledigheid van de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld. Dienovereenkomstig, en met uitzondering van directe schade ten gevolge van grove of opzettelijke nalatigheid van de uitgever of uitgever van deze site, wijst deze laatste alle aansprakelijkheid af:

  • Voor enige onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating betreffende informatie beschikbaar op deze Site,
  • Voor enige schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk op een derde partij, resulterend in een wijziging van de informatie of elementen die op deze site beschikbaar worden gesteld,

En meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs als de uitgever en de uitgever van deze site op de hoogte zouden zijn geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt als gevolg van iemands toegang tot of toegang tot de Site, het gebruik van de Site, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, en / of krediet verleend aan alle informatie direct of indirect van deze site.

De elementen van deze Site of een andere Site worden aangeboden "as is" zonder enige vorm van garantie, impliciet of expliciet. Uitgever en uitgever van deze site geven geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot, zonder beperking, hun verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Statistische gegevens

Om u beter van dienst te zijn, meten we het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken, evenals de activiteit van bezoekers op de Site en de frequentie van hun terugkeer. Voor dit doel gebruiken we de technologie van "cookies". De gebruikte cookies bevatten: een unieke identificatiecode, willekeurig gegenereerd en de datum van uw laatste komst. U kunt deze cookies weigeren of verwijderen zonder enige invloed te hebben op uw navigatie op de Site. Ten slotte worden de IP-adressen met betrekking tot het uitgevoerde overleg en de "cookies" niet bewaard na de bewaartermijnen die wettelijk zijn toegestaan door de Franse wetgeving.

 

Credits

Implementatie, conceptie, realisatie en onderhoud van de site: Youneed - Site gerealiseerd via de CMS WordPress (https://fr.wordpress.com/).

Onze beloningen

camping qualité touraine
camping qualite tourisme
val-de-loire-france
azay-chinon-valdeloire
accueil vélo camping
clef verte camping
camping 5 étoiles fierbois
anwb camping fierbois
touraine-val-de-loire
val-de-loire
Spring naar toolbar